[english]

Výborové schůze

Výborová schůze 21.2., 23.02.2012
Na masopustní úterý se konala řádná výborová schůze a samozřejmě že nechybělo něco pití a párky, ale hlavně se debatovalo jak dál bez finančního zázemí Psalteria s.r.o. Členové výboru poděkovali Dr. Kubovi za vymalování, uklizení a nové uspořádání kanceláře. Další činnost SDH bude probíhat v jistém "útlumovém režimu" a to především podporou vlastních akcí SDH, tak jak se na tom výbor usnesl na poslední schůzi v listopadu min. roku a hlavně, pokud budou finančně kryty (dary, granty a pod.). Týká se to zvláště Svatováclavských slavností. Convivium není prakticky ohroženo, protože je téměř samofinancovatelné, rovněž tak koncerty v kostele sv. Kateřiny. Festivalu Nové tvorby 2012 se SDH nejspíše nezúčastní, pokud se neobjeví zatím neznámý "mecenáš". Výbor se v této souvislosti zamýšlel nad novým ordinariem Jana Meisla Missa angelica, op.116, které sice nesplňovalo podmínky zadání soutěže, přesto vzbudilo zvláštní pozornost poroty. Zda jej tedy neuvést na festivalu Nové tvorby 2013. Hospodážské zařízení SDH Psalterium s.r.o. otevřelo v Michalské ulici své centrum, kde podává informace o koncertech včetně prodeje vstupenek, prodej devotionálií a incomingové služby. Po sestavení plánu činnosti do konce roku (příští schůze výboru bude12.6.)

Výborová schůze 14.6.2011, 16.06.2011
Tento úterek probíhala řádná schůze výboru, takže se tvrdě pracovalo a jednotliví představitelé projektů referovali o: Svatováclavských slavnostech, Conviviu 2011, Skladatelské soutěži na nové " alternatim" ordinarium ", o podzimním spuštění na webu projektu "Mazák", příprava na Velehrad 2013. To vše se odehrávalo za pořádné bouřky a i ve 22,15 jsme odcházeli (případně odjížděli) za pěkného slejváku. Před tím se domluvily další čtyři termíny výborových schůzí: 13.9., 22.11., 21.2. a 12.6.

Zpráva o činnosti SDH 2009 - 2011, 19.03.2011
Minulá valná hromada (25.4.2009) volila výbor ve složení: Jan Fila, Marek Franěk, Jiří Hodina, Josef Kšica, Vojtěch Mojžíš, Marika Pečená, Miroslav Pšenička, Tomáš Slavický, Jan Staněk, Pavel Svoboda, František Šmíd, Jarmila Štogrová a Marek Valášek. Protože ředitelkou Svatováclavských slavností se stala paní Blanka Kornetová a bylo žádoucí, aby byla též členem výboru, byla do něj kooptována za uvolněné místo Jana Fily. Ve funkci výkonného místopředsedy (na čtyřleté období, tedy do roku 2011) pracuje Jiří Kub, zatímco předsedou byl zvolen na další 4 roky Eliáš Jaroslav a skončí se svým funkčním obdobím dne 24. 4. 2013. Podle nových stanov se obě funkce vždy dva roky překrývají. Společnost má 308 členů, sekretariát pracuje ve složení: předseda, místopředseda a sekretářka paní Mgr. Pavla Šelepová. Účetnictví vede odborná firma Novákových. Mimo období dovolených byla prakticky každé úterý od 17 hod. možnost setkání členů výboru v kanceláři ve věži, která pro svou neformálnost byla spíše kavárnou (se zakoupeným kávovarem). Převážná část činnosti výboru se řešila na internetu, přesto byla shledána nutnost konat též řádné schůze, které se uskutečnily v min. roce 12.10, letos 11.1 a 8.3., další je stanovena na 14.6.2011. Svatojánské slavnosti, které SDH pořádá již od r. 1991, byly poslední dva roky přeměněny na velkolepé slavnosti na vodě, přesto naše účast na chorálních nešporách v kostele sv. Tomáše přetrvávala. Je to též jedna z pravidelných příležitostí společného slavení modlitby církve se zpěvem gregoriánského chorálu. Svatováclavské slavnosti proběhly v obou letech na tradičně vysoké úrovni i přes nižší grantové příspěvky z Magistrátu a Min. kultury a opět bez získání většího sponzora, o což se snažíme již celých 20 let. Svatomikulášské slavnosti probíhaly jak v předvečer svátku a to hlavně se zaměřením na děti, tak i slavnostní bohoslužbou v den slavnosti. V oba roky se realizovaly bohoslužby ve spolupráci s exarchátem řeckokatolické církve v České republice k oslavě Památky přenesení ostatků sv. Mikuláše -9.května- liturgií ve východním obřadu v malostranském kostele sv. Mikuláše za účasti řeckokatolického sboru Sv. Vladimíra. SDH se zúčastnila koncertní přehlídky Dny soudobé hudby 2009 finanční podporou skladeb s duchovní tematikou.Pro rok 2011 výbor pověřil Vojtěcha Mojžíše připravit návrh samostatného (komorního?) koncertu v rámci přehlídky z komorních děl do 50.000 Kč a předložit takový návrh výboru ke schválení. Zároveň výbor závazně stanovil, že tento postup volí z důvodu časové tísně a naposledy. V dalších ročnících nebude podpora přiznána, pokud skladby nebudou podávány do lektorování Společnosti českých skladatelů prostřednictvím předvýběru SDH. Společnost pro duchovní hudbu vypsala skladatelskou soutěž na vytvoření mešního ordinária římskokatolického ritu pro chámový sbor (případně scholu), s účastí lidu v českém jazyce (alternativní verze v jazyce latinském je vítána, není však podmínkou). Soutěž je určena pro skladatele bez omezení věku a národnosti, její uzávěrka je 31.5.2011. 1.cena 30 000 Kč, 2.cena 20 000 Kč, 3.cena 10 000 Kč. Letní škola duchovní hudby v posledním prázdninovém týdnu se uskutečnila v r.2009 v želivském klášteře a v roce 2010 v Nových Hradech vždy za velkého zájmu frekventantů. Oslava svátku sv. Cecilie proběhla v roce 2010 netradičně v kostele sv. Mikuláše jako noc otevřených dveří. Z textů,vážících se ke Sv. Anežce, sv. Alžbětě a sv. Cecilii, které měly všechny svátek v listopadu, byl sestaven pořad slova a hudby a to za pěkného zájmu účastníků, kteří v kostele vydrželi téměř od 20 hod. téměř do půlnoci. Koncerty duchovní hudby a turistické prohlídky v chrámu Sv. Mikuláše na Malé Straně organizuje hospodářské zařízení SDH Psaltérium od r. 2001 na základě výběrového řízení. Ziskem z této činnosti byly podpořeny akce duchovní hudby a opravy varhan zvláště v naší arcidiecézi a výjimečně i v jiných diecézích. Za oba roky jsme přispěly jen na opravy varhan částkou téměř 500.000,-Kč. Z podpory Prahy 2, se konají pravidelně 3 koncerty v kostele sv. Kateřiny, které jsou hojně navštěvovány. Není to komerční akce, vstup je volný. Podobný pokus v roce 2010 zkusila i strašnická farnost (konkrétně tamní varhanice L.Žáková) i v MČ Praha 10 s využitím našich varhan ve Strašnickém kostele, ale mimo 2 koncerty z rozpočtu starosty byly ostatní – když velmi kvalitní – pro farnost ztrátové. Naopak získáním grantu od P2 na projekt Osobnost a dílo B.A.Wiedermanna – na základě výzvy probošta vyšehradské kapituly – se zdařilo uskutečnit 4 koncerty na Vyšehradě za výborné účasti posluchačů. Již druhým rokem probíhá výuka varhanní třídy ve Veselé škole v Soukenické ul., vyučuje P. Christian Pšenička, bohužel přestavba varhan probíhá ikdyž kvalitně, tak velmi pomalu. Přesto stále tuto výuku podporujeme – zapůjčením varhan – protože se jedná o jedinou církevní Základní uměleckou školu v naší arcidiecézi navíc s výukou varhan. Jako reakci na hudbu při návštěvě Sv.Otce ve Staré Boleslavi a následnou „Petici“ zorganizovala SDH 23.1.2010 Studijní den v kostele Sv. Vojtěcha v semináři s velmi dobrou účastí jak přednášejících, tak posluchačů. I nadále se členové výboru SDH zúčastňují Společné liturgické komise pražskoplzeňské, ale organizují i samostatná zasedání jen hudební části této komise. Úspěšně pracuje plzeňská pobočky SDH (Miroslav Pšenička), která uspořádala za finanční účasti rozpočtu SDH velikonoční a adventní koncerty v plzeňské katedrále a setkání chrámových sborů plzeňské diecéze. Kromě akcí vlastních jsme podpořili přehlídku spirituálů Spiritualfest 2009 a 2010 a benefiční přehlídku křesťanských kapel Vox009 a 010., Michlovské slavnosti, Želivské léto, Žižkovský podzim, varhanní festival v Loretě ve spolupráci s italským varhaníkem. Podpořili jsme též provedení skladby Jana Hanuše Requiem s následnou nahrávkou (19.11.2009). Co se týká webových stránek, Dr. Kub přepracoval stránky http://www.sdh.cz/, aby odkazovaly bezprostředně na SDH, přesto poněkud stagnuje Blog duchovní hudby. Naopak výborně pokračuje vydávání časopisu Psaltérium (již 5. ročník), i když svérázný přístup a vyjadřování šéfredaktora někoho téměř šokuje až k negativním reakcím. Tím se dostávám k naší největší a troufám si říci i nejúspěšnější akci tohoto dvouletého období a to k Národní pouti do Říma v roce 2010. Včasným přihlášením k aktivní účasti při přípravě poutě jsme se mohli zúčastnit již od začátku všech schůzek a mimo šokující návrh zhotovení brožury - navíc gratis (tedy pro ČBK) jsme sestavili vynikající sbor 24 zpěváků, kteří na 2 zkoušky připravili repertoár při dvou mších a slavnostním závěru pouti v kostele kardinála Vlka Santa Croce. Za všechny to asi nejvýstižněji vyjádřil generální vikář litoměřický P. Stanislav Přibyl: Poprvé jsem byl v Římě hrdý na to, že jsem Čech. A pouť měla i další dopad a to v souvislosti s časopisem Psaltérium, který Olomoucké arcibiskupství zrušilo ve své diecézi distribuovat. Po mši sv. ve Sv. Petru nešetřil chválou olomoucký pomocný biskup Hrdlička – dnes slaví svůj svátek – a doufám že nejen v návalu nadšení znovu požádal o zasílání našeho časopisu. Lze tedy uzavřít, že činnost SDH i v tomto období směřovala ke splnění svého hlavního cíle zlepšení stavu duchovní hudby jak po stránce technické, tak i obsahové. zpracoval J. Eliáš

Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 24. dubna 2023 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Bohdana Tesařová - hoboj, Lukáš Dvořák – varhany. Program: N. Bruhns, A. Marcello, J. S. Bach, G. Silvestrini, B. Britten, Š. Németh-Šamorínsky, D. Cimarosa. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 6. března 2023 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Olga Koblížková - soprán, Dobroslav Gric – varhany. Program: F. Mendelssohn-Bartholdy, W. A. Mozart, A. F. Hesse, J. S. Bach, G. B. Pergolesi, J. G. Reinberger, G. Verdi. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. >. Více

ZDE

.

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 6. února 2023 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Magdalena Heboussová - soprán, Petr Čech – varhany. Program: Ch. Widor, C. Franck, J.S. Bach, G.F. Händel, W.A. Mozart. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz